ئێستا ده‌كرێت هه‌موو كه‌سێكی سه‌روو ١٨ ساڵ پشكنینی كۆرۆنای بۆ بكرێت.

ئێستا ده‌كرێت هه‌موو كه‌سێكی سه‌روو ١٨ ساڵ پشكنینی كۆرۆنای بۆ بكرێت.

ئێستا دهكرێت ههموو كهسێكی سهروو ١٨ ساڵ پشكنینی كۆرۆنای بۆ بكرێت. لهڕێی سایتی coronaprover.dk ـهوهكاتوهربگره‌.

 

ئهگهر كهسێك نیشانهكانی كۆرۆنای لێ دهركهوتبن دهبێت لهڕێی دكتۆرهكهی خۆیهوهڕهوانهی پشكنین بكرێت.