مکتب از صنف اول تا پنجم و مؤسسات مراقبت های روزانه (مهد کودک و کودکستان) بعد از عید پاک به آرامی باز خواهند شد

مکتب از صنف اول تا پنجم و مؤسسات مراقبت های روزانه (مهد کودک و کودکستان) بعد از عید پاک به آرامی باز خواهند شد

اگر احساس ناامنی می کنید یا نمی دانید که مؤسسه فرزند شما کی و چطور باز می شود به رئیس مکتب یا مؤسسه تماس حاصل کنید.

همه سئوالهایتان را مطرح کنید.