برنامه ریزی و پلان بازگشایی دانمارک آماده است

برنامه ریزی و پلان بازگشایی دانمارک آماده است

به تاریخ هفتم ماه می، دولت برنامه بازگشایی تعدادی از دفترهای کاری و مؤسسات عمومی را به طور ذیل ارایه کرد
بازگشایی مجدد مشروط به آن است که تمام فعالیتها باید به شیوه ای صحی انجام شود و شیوع ویروس تحت کنترول باشد.
اگر مطمین نیستید که بازگشایی برای شما و خانواده تان چی تاثیری دارد با خط تلفن عاجل ما تماس بگیرید،

• بازشدن کامل مغازه ها، فروشگاه های بزرگ سربسته و مراکز تجاری (11 می).
• شروع صنوف ششم الی دهم (18 می).
تمام مکاتب و شهرداری ها تدابیر واقدامات مشخص خود را باید بگیرند که چگونه برنامه بازگشایی بادرنظرداشت رهنمودها و اقدامات صحی انجام شود.
• تدریس و امتحانات با لزوم حضور فزیکی (18 می).
بر علاوه بازشدن
STU وEUD , FGU
(18 می).
• رستورانت، فهوه خانه و امثال آن در (18 می) باز میشوند.
• کلیسا و اماکن دینی و مذهبی (18 می).
• شرکت های خصوصی و کار در منزل
شروع کاری نورمال با حضور فزیکی برای تعداد زیادی از کارمندان خصوصی
• ورزش حرفه ای بدون تماشاگر
• وام و تحویل کتاب در کتابخانه ها(18 می)
• ورزش و فعالیت های انجمن ها در محوطه آازاد
• پایان دوره ها در مدارس شبانه روزی(إ یفترسکول) (18 می)
• باغ وحش هایی که بازدید کنندها با موتر بازدید میکنند می توانند باز شوند.

در مورد کنترول موقت مرزها، ممنوعیت های ورود و راهنمایهای جدی سفر، دولت با کشورهای همسایه در حال گفتگو است. دولت این موضوع را تا اول جون 2020 اعلام می کند.