چگونه م یتوان در موقعیت فعلی COVID-19، آیین ماه رمضان را نگهداشت

چگونه م یتوان در موقعیت فعلی COVID-19، آیین ماه رمضان را نگهداشت

Ramadan – farsi from UIM on Vimeo.