خط تلفن و چت کرونا در حال حاضر بسته شده است.

خط تلفن و چت کرونا در حال حاضر بسته شده است.

خط تلفن و چت کرونا در حال حاضر بسته شده و چت کردن دیگر فعال نیست. ما امیدواریم که راه حلی بیابیم که بتواند این تلاش را مجددا به مرحله اجرا بگذارد. برای تغییرات احتمالی وب سایت را مطالعه کنید.

تا زمانی که امکان برقراری این خط روشن نشده باشد ما توجه شما را برای دسترسی به خبرهایی در مورد ویروس کرونا کوید 19 به زبان دانمارکی به وب سایت کروناسرایت.دی ک و برای زبانهای دیگر به مینو.دی ک معطوف می کنیم. coronasmitte.dk mino.dk