خط تلفن و چت کرونا در حال حاضر بسته شده است.

به علت احتمال در تغییرات احتمالی مواظب وب سایت باشی

جدیدترین اطلاعات در مورد ویروس کرونا \ کوید 19
corona
وب سایت جدید در مورد ویروس کرونا اطلاعات را به 25 زبان ارائه می دهد.

با این وب سایت و خط تلفن شما می توانید پاسخ پرسشهای خود را در مورد ویروس کرونا به زبان خودتان دریافت کنید.

خط تلفن و چت کرونا در حال حاضر بسته شده است.

به علت احتمال در تغییرات احتمالی مواظب وب سایت باشید