ښونځي له ( ۰) نه تر پيڼځم تولګي او وړکتونونه ورو ورو وروسته د پوسک له رخصتيو بیرته خلاصيږي

ښونځي له ( ۰) نه تر پيڼځم تولګي او وړکتونونه ورو ورو وروسته د پوسک له رخصتيو بیرته خلاصيږي

که تاسې د دې په اړه ډاډه نه یاست چې ستاسې ښوونځی یا اداره به کله او څنګه خلاص شي نو د ښوونځي مدیر یا ادارې سره اړیکه ونیسئ.

ټولې پوښتنې چې تاسې يې لرى له هغوى وپوښتئ