اوس تول هغه کسان چه د ۱۸ کالو څخه پورته دي کولای شی د کرونا لپاره وآزمویل شي.

اوس تول هغه کسان چه د ۱۸ کالو څخه پورته دي کولای شی د کرونا لپاره وآزمویل شي.

اوس تول هغه کسان چه د ۱۸ کالو څخه پورته دي کولای شی د کرونا لپاره وآزمویل شي.

کی دی آزموینی دپاره وخت واخلي.                      coronaprover.dk په

که څوک د کرونا نښئ ولري نو بیا هم باید دخپل داکټر له لارې مراجعه وکړي.