இப்பொழுது 18 வயதுக்கு மேற்பட்டவகள் கொரோநா தொற்றியுள்ளதாவென பரிசொதித்துக்கொள்ளலாம்.

இப்பொழுது 18 வயதுக்கு மேற்பட்டவகள் கொரோநா தொற்றியுள்ளதாவென பரிசொதித்துக்கொள்ளலாம்.

இப்பொழுது 18 வயதுக்கு மேற்பட்டவகள் கொரோநா தொற்றியுள்ளதாவென பரிசொதித்துக்கொள்ளலாம். நீங்கள் corona.dk என்னும் இணையதளத்தில் நேரம் ஒதுக்கிகொள்ளலாம். அதன் அறிகுறிகள் இருக்குமானால் உங்கள் வைத்தியர் மூலமாகவும் நேரம் ஒதுக்கி பரீட்சித்துகொள்ளலாம்.