ካብ ቀዳማይ ክፍሊ ክሳብ ሕሙሻይ ክፍሊ (0-­‐5) ዘለዋ ቤት ትምህርትታትን፥ መዋእለ ህጻናትን በብቝሩብ ድሕሪ ፋሲካ ክኸፍታ እየን።

ካብ ቀዳማይ ክፍሊ ክሳብ ሕሙሻይ ክፍሊ (0-­‐5) ዘለዋ ቤት ትምህርትታትን፥ መዋእለ ህጻናትን በብቝሩብ ድሕሪ ፋሲካ ክኸፍታ እየን።

እንተደኣ ተጠራጢርካ፥ ወይ መዓስን ከመይን ይኸፍታ ርግጸኛ ዘይኮንካ፥

ነቶም ሓለፍቲ ናይቲ ቤት ትምህርቲ ወይ መዋእለ ህጻናት ክትራኸቦም ትኽእል።

ሕቶታት እንተደኣ ሃልዩካ ፥ ካብ ምሕታት ድሕር ኣይትበል።