ቤተ ክርስትያናትንን ካልኦት ምእመናን ከም ቤተ ክርስትያንን፥ ናይ ኣይሁዳውያን ቤተ ጸሎትን፥ መስጊድን፥ ካኦትን፥ ካብ ዕለት 18 ግንቦት 2020 ንህዝቢ ክፉታት ይኾኑ።

ቤተ ክርስትያናትንን ካልኦት ምእመናን ከም ቤተ ክርስትያንን፥ ናይ ኣይሁዳውያን ቤተ ጸሎትን፥ መስጊድን፥ ካኦትን፥ ካብ ዕለት 18 ግንቦት 2020 ንህዝቢ ክፉታት ይኾኑ።

ቤተ ክርስትያናትንን ካልኦት ምእመናን ከም ቤተ ክርስትያንን፥ ናይ ኣይሁዳውያን ቤተ ጸሎትን፥ መስጊድን፥ ካኦትን፥ ካብ ዕለት 18 ግንቦት 2020 ንህዝቢ ክፉታት ይኾኑ።

ኣገደስቲ መምርሒታት ንሓላፍነታዊ ምፍኳስ ህዝባዊ ቤተ ክርስትያናትን ካልኦት መእመናንን ኣብዚ ስዒቦም ይርከቡ። መምርሒትታት ከም ዘለዎ: ኣብ ናይ ሚኒስትሪ ቤተ ክርስትያን መርበብ ሓበሬታ ይርከብ (ብደንሽ)።

እምነትካ ንምትግባር መምርሒ እንታይ ከም ዝብል ተጠራጢርካ፥ ናብ እውናዊ መስመር ደውል።

ሕጊ ምኽልካል ምእካብ ኣብ ኣዳራሾም፥ ንህዝባውያን ቤተ ክርስትያናትን ካልኦት ምእመናንን ኣይምልከትን። ሕጊ ምኽልካል ምእካብ ኣብ ሓዘንን: ስነ ስርዓት ቀብሪ ውን ኣይምልከትን።

ዕድል ነዞም ዝስዕቡ ይወሃብ

  • ጸሎት፥ ቅዳሴ፥ ናይ ዓርቢ ጸሎት ኣብ መስጊድ:መካኔ ኑዛዜ፥ ውልቃዊ ምንጽብራቕ ወዘተ።
  • ጥምቀት፥ ምህዳስ፥ ቃል ኪዳን ምእሳር፥ ስነ፡ስርዓት ቀብሪ፥ ካልእ ከምኡ ዝኣመሰሉ ሃይማኖታውያን ተግባራት
  • ካልኦት ሃይማኖታውያን ንጥፈታት ኣብ ቤተ ክርትያናትን፣ ናይ ኣይሁዳውያን ቤተ ጸሎትን፥ መስጊድን፥ ስብከት ዝግበረሉ ቦታን፥ ካልኦት መአከቢ ቦታታትን።

ኣብ ደገ ዝካየድ ንጥፈታት ብዘይካ ሓዘንን ቀብርን፥ ከም ዘለዎ እቲ ምትእኽኻብ ክልኩል ይኸውን

ኣብ ውሽጢ ዝካየድ ንጥፈታት ብዘይካ ቀብርን ሓዘንን፥ ከምቲ ዘለዎ እቲ ምትእኽኻብ ክልኩል ኮይኑ በቲ መምርሒ መንግስቲ ይቕጽል። ን ኣብነት:

1) ኣብ መሬት 4 ትርብዒት ሜተር ስፍሓት ዘለዋ፥ ሓደ በጻሒ ክህሉ ኣለዎ። ስፍሓት ናይታ መሬት ትሕቲ 2) ኣዳራሻት፥ ብዝከኣል መጠን ሰባት ተረሓሒቖም ዝትጥቀሙሉ ኮይኑ ክዳሎ ኣለዎ።

4 ትርብዒት ሜተር እንተደኣ ኮይና ንሓደ በጻሒ ጥራይ ይፍቀድ።

3። ንስኻትኩም፥ መምርሒ ማሕበራዊ ጥዕና ንኣብነት ሓደ ሰብ እንተደኣ ብኮሮና ቫይረስ/ኮቪድ- 19 ከም ዝተለኽፈ ቁሩብ ስምዒት ሃልዩዎ፥ ኣብ ገዝኡ ክሕየብ ከም ዘለዎ፥ ጽሬት ኣእዳውን ካልእ ማሕበራዊ ምርሕሓቕን ብጥብቂ ክትግበሩ ከም ዝግባእ ዝገልጹ ጽሑፋት ኣብቲ ኣዳራሻት ክትጥቅዑ ይግባእ።

4)ሰራሕተኛታትን፥ ብድሌቶም ዝሕግዙ ሰባትን፥ ካልኦት በጻሕትን ንቕጥዕታት ምምሕዳር ማሕበራዊ ጥዕና፥ ጽሬትን ማሕበራዊ ምርሕሓቕን ዝብሉ፥ ብጥብቂ ከተግብሩ ይግባእ።

5) ብዝከኣል መጠን ማይ፥ ፈሳሲ ሳምና ንኢድ መሕጸቢ ወይ ኣምካኒ ሕማም ዝኾነ ኣልኮሆላዊ ፈሳሲ (70-85%) ምቕራብ የድሊ።

6) ሰራሕተኛታት ወይ ካልኦት ሰባት ምስቲ ኣዳራሽ ርክብ ዘለዎም፥ ዘይተሸፈኑ ኣቚሑት ብኢዶም ክሕዙ ከለዉ ጓንቲ ክትቀሙ ይግባእ።

ተወሳኺ ምክልኻልን ምስፍሕፋሕን ለበዳ ዝምልከት፥ ኣብ ትግባረ ንዘሎ ናይ ምምሕዳር ማሕበራዊ ጥዕና መምርሒታት፥ ብምሉእን ዕቱብነትን ክፍጸምን ብእኡ ክንቕየድን ይግባእ።

ፍንትት ክትብል ፈትን። ናይ ሓደ መትሮ ምርሕሓቕ ክህሉ ኣለዎ። ጠንቂ ለብዳ ኣብ ዘለዎ ቦታ ንኣብነት ከም መዝሙር ዘለዎ ቅዳሴ፥ ናይ ክልተ መትሮ ርሕቀት ክህሉ ኣለዎ።

ኣብ ምጅማርን ምውዳእን ውን ፍንትት ክትብል ፈትን።

ዝያዳ ተነካእቲ ዝኾኑ ሰባት፥ ኣብቲ ዝካየድ ንጥፈታት ብኣካል ኣብ ቤተ ክርስትያን ውይ ካልኦት ምእመናን ዘለዉዎ ቦታ ካብ ምኻድ ተቖጢቦም ብኻልእ ኣገባብ ንኣብነት ኢንተርነት ወይ ካልእ ኣማራጺ ጌሮም ክካፈሉ ክፍትኑ ይሓይሽ።

ቅጥዒ መምርሒ ምፍኳስ እገዳ ቤተ ክርስትያናትን ካልኦት መእመናንን ባብግዚኡ ክለዋወጡ ዝኽእሉ ውጥናት እዮም።