Uncategorized @ti

ሓዲሽ ገጽ ኢንተርነት/መርበብ ሓበሬታ ብዛዕባ ኮሮና ቫይረስ ብዝተፈላለዩ 12 ቛንቛታት ሓበሬታ ይህብ።

በዚ ገጽ ኢንተርነት/መርበብ ሓበሬታን ህጹጽ መስመር ተለፎንን: ብዛዕባ ኮሮና ቫይረስ ዘለካ ሕቶታት: ብቛንቛ ኣዴኻ መልሲ ክትረክብ ትኽእል። ህጹጽ መስመር ተለፎንናን መስርሕ መደብ ወግዕናን ብ 12 ዝተፈላለዩ ቛንቛታት ዝዛረቡ ሰራሕተኛታት ዝተወደበ እዩ። መዓልታዊ ኣብ መንጎ ሰዓት 17-19 ዘሎ ግዜ፥ ብቛንቛ ኣዴኻ ምስ ሓደ ካብቶም ሰራሕተኛታት ክትጸሓሓፍ ወይ ክትዘራረብ ትኽእል። እዞም ሰራሕተኛታት፥ ካብ ምምሕዳር ጥዕና ዝመጽእ ሓዲሽ […]