ኮሮና ሆት ላይን (corona hotline)፡ ህጹጽ ሓበሬታ ናይ ምሃብ መደብ ፥ ካብ ዕለት 1 ጥቅምቲ 2021 ዕጹው ይኸውን።

ኮሮና ዝምልከት ሓበሬታ ምስ እትደልዩ፥ ኣብ መርበብ ሓበሬታ coronasmitte.dk  ኣቲኹም 

ወይ ናብ ህጽጽ ሓበሬታ ሰበ ስልጣን ኮሮና coronahotline ቁጽሪ ተለፎን 45-70 20 02 33 ብምድዋል

ዘድሊ ሓበሬታ ክትረኽቡ ትኽእሉ።

ጥዕናኹም ሓልዉ