Các trường học từ lớp 0 đến lớp 5 và các trung tâm giữ trẻ đang từ từ mở cửa lại sau lễ Phục sinh

Các trường học từ lớp 0 đến lớp 5 và các trung tâm giữ trẻ đang từ từ mở cửa lại sau lễ Phục sinh

Nếu bạn không chắc chắn hoặc không biết khi nào và thế nào về trường học hoặc trung tâm giữ trẻ của bạn sẽ mở cửa ,hãy liên hệ với hiệu trưởng của trường học hoặc trung tâm giữ trẻ.

Để hỏi tất cả các câu hỏi bạn cần.