Đường dây nóng và trò chuyện của Corona hiện đang đóng cửa.

Đường dây nóng và trò chuyện của Corona hiện đang đóng cửa.

Đường dây nóng và trò chuyện của Corona hiện đang đóng và trò chuyện không còn hoạt động.  Chúng tôi hy vọng tìm thấy một giải pháp cho phép nỗ lực được bắt đầu lại.  Xin hãy theo dõi trang web có thể có sự thay đổi.

Cho đến khi các khả năng thiết lập lại đường dây nóng được làm rõ, chúng tôi giới thiệu tham khảo đến trang web coronasmitte.dk để biết tin tức về coronavirus / Covid-19 bằng tiếng Đan Mạch và mino.dk cho tin tức bằng các ngôn ngữ khác.  Chăm sóc bản thân của các bạn mọi người.